Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať
Často kladené otázky   Údaje na stiahnutie   Metodika hodnotenia škôl   Vysvetlenie ukazovateľov

Často kladené otázky

1Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach; pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov, pričom mimoriadne výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch (výber zostavuje ministerstvo školstva; nie sú zahrnuté platené súťaže organizované súkromnými firmami). Nezamestnanosť absolventov má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Podrobné informácie o metodike (vrátane váh jednotlivých ukazovateľov a časového obdobia, ktoré sa berie do úvahy) možno nájsť tu.

2Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Do budúcnosti by k zlepšeniu výpovednej hodnoty rebríčkov mohlo významne prispieť ministerstvo školstva, pokiaľ by začalo merať a zverejňovať pridanú hodnotu jednotlivých škôl na každom vzdelávacom stupni, vo viacerých predmetoch a pri čo najväčšom počte škôl, ďalej pokiaľ by sledovalo vzdelávacie cesty jednotlivých žiakov (poznali by sme úspešnosť absolventov pri prechode na vyšší stupeň vzdelávania), a tiež by zbieralo informácie o platoch absolventov stredných škôl (poznali by sme ich úspešnosť pri začlenení sa do pracovného trhu).

3Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?

Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

4Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce.

5Aké sú reakcie škôl na váš portál?

Viaceré školy s dobrými výsledkami považujú naše hodnotenie za akúsi satisfakciu za ich dlhoročné snaženie, ktoré možno predtým nebolo plne docenené. Rovnako tiež mnoho škôl často aj s priemernými výsledkami nás kontaktovalo a predložilo nám informácie o ich úspechoch, ktoré naša metodika nemusela zachytiť. Vo viacerých prípadoch školy využili možnosť zverejniť dodatočné informácie na internetovom profile svojej školy. To všetko sú znaky, že v školstve pracuje stále veľa ľudí, ktorí berú svoju prácu ako poslanie a záleží im na kvalite vyučovania, hoci aj nie sú napríklad finančne docenení.

6Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?

V aktuálnom hodnotení je určite nepríjemným prekvapením, že školy s vyššími zdrojmi na žiaka dosahujú mierne horšie výsledky. Systém financovania škôl v SR jednoducho výsledky neberie do úvahy. Ak sa ale neoplatí byť dobrý, ako potom môžeme očakávať, že uspejeme napríklad v medzinárodných testoch PISA? Stále sa tiež stretávame s nevôľou časti učiteľov byť hodnotení, nedôverou voči výsledkom testovania. Mnohé z výhrad sú opodstatnené v tom, že napríklad testy nedokážu zachytiť všetko. Preto sme hodnotenie rozšírili aj o mimoriadne výsledky žiakov či mieru nezamestnanosti absolventov. Priestor na zlepšovanie metodiky nepochybne stále existuje, v rozhodujúcej miere však závisí na dostupnosti dát, ktoré má alebo by mohol mať k dispozícii štát, ak by si kvalitné meranie výsledkov stanovil ako prioritu.

7Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Analyzovali sme výsledky škôl podľa zriaďovateľa a zistili sme, že nie je podstatné, či ide o verejné, súkromné alebo cirkevné školy. Rozdiely medzi výsledkami v závislosti od zriaďovateľa sú malé a to platí pre základné školy, stredné odborné školy aj gymnáziá. Dáta sme už pritom očistili o školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a tiež o externistov, ktorí zvyčajne dosahujú horšie výsledky a v minulosti napríklad umelo zhoršovali hodnotenie súkromných gymnázií.

Metodika hodnotenia škôl

Úvod

Portál zobrazuje pri základných a stredných školách spolu 41 ukazovateľov. Nie všetky ukazovatele sú dostupné aj pre základné aj pre stredné školy - napríklad, maturity sa vykonávajú iba na stredných školách, kým Testovanie 5 a 9 iba na základných školách. Navyše, nie všetky prezentované ukazovatele vstupujú do celkového hodnotenia školy. Ukazovatele sú rozdelené do 11 oblastí - viď časť "vysvetlenie ukazovateľov".

Pri základných školách a špeciálnych základných školách vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia školy ukazovatele z oblastí "Testovanie 5", "Testovanie 9" a "Mimoriadne výsledky", pri stredných odborných školách, špeciálnych stredných školách a gymnáziách sú to ukazovatele z oblastí "Maturity", "Mimoriadne výsledky" a "Nezamestnanosť absolventov". Portál počíta hodnotenie aj za ostatné oblasti, avšak toto hodnotenie nevstupuje do celkového hodnotenia školy, keďže nemusí dostatočne vypovedať o dosiahnutých výsledkoch žiakov.

Postup výpočtu hodnotenia za jednotlivé oblasti je pre všetky oblasti a všetky typy škôl veľmi podobný, celkové hodnotenie školy napokon vznikne ako vážený priemer hodnotení za vybrané oblasti.

Princíp hodnotenia

Základný princíp

Základný princíp je pre všetky oblastí rovnaký: hodnotenie danej oblasti vznikne ako jedna desatina váženého priemeru sub-hodnotení za najnovšie 4 roky s váhami 4 pre najnovší rok, 3 pre predchádzajúci rok, 2 pre ďalší rok a 1 pre štvrtý rok, pričom sub-hodnotenie oblasti je dané ako vážený priemer hodnotení všetkých ukazovateľov v danej oblasti. Hodnotenie ukazovateľa je dané ako

hodnotenie = min(10, max(0, 10 * (hodnota ukazovateľa - referenčené minimum pre školy daného typu) /
/ (referenčené maximum pre školy daného typu - referenčené minimum pre školy daného typu)))

To znamená, že pokiaľ je vypočítané hodnotenie záporné, upraví sa na 0, a naopak, pokiaľ je vypočítané hodnotenie väčšie ako 10, stanoví sa na 10. Hodnotenie každého ukazovateľa je teda napokon číslo od 0 po 10 a čím vyššie dosiahnuté číslo, tým lepšie hodnotenie. Pokiaľ nie je hodnotenie ukazovateľa dostupné pre žiadnu školu príslušného typu v danom roku (napr. nezamestnanosť absolventov šk. roku 2012/13, ktoré bude na základe metodiky dostupná až v októbri 2014), váha ukazovateľa v danom roku je rovná 0. Referenčné minimum je dané ako štvrtá najmenšia hodnota spomedzi všetkých škôl daného typu, referenčné maximum je dané ako 95-ty percentil spomedzi všetkých škôl daného typu.

Dňa 1.12.2015, keď bolo pridané výsledné hodnotenie za rok 2015, došlo k zmene metodiky. Zmena metodiky spočíva v tom, že kým pred 1.12.2015 mohla získať stredná odborná škola alebo gymnázium plnohodnotné hodnotenie len vtedy, keď mali za posledné 4 hodnotené roky spolu aspoň 80 maturantov z cudzích jazykov (okrem iných kritérií) od 1.12.2015 nie je počet maturantov z cudzích jazykov jedným z kritérií pre získanie hodnotenia.

Kritérium dostatočne "veľkej" školy však ostáva aj naďalej, keďže aby škola dostala celkové hodnotenie, musí mať za posledné 4 sledované roky spolu aspoň 80 maturantov zo slovenského jazyka a literatúry (alebo z maďarského jazyka v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským). Vďaka ostráneniu kritéria maturantov z cudzích jazykov môžu po novom získať hodnotenie niektoré bilingválne gymnázia, kde je možné maturitu z cudzieho jazyka nahradiť iným certifikátom (často na vyššej úrovni než maturita), napríklad štátnou skúškou. Mnoho maturantov na bilingválnych gymnáziách túto možnosť aj využívalo, a preto bilingválne gymnázia často nezískali celkové hodnotenie.

Celkové hodnotenie získajú iba tie školy, ktoré majú dostatočný počet žiakov resp. absolventov:

Výnimky

1. Pri ukazovateľoch, ktoré vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia, sa váhy jednotlivých rokov (1, 2, 3, 4) násobia počtom študentov, na základe ktorých sa daná hodnota získala. Napríklad, ak mala škola v školských rokoch 2009/10, 2010/11, 2011/12 a 2012/13 postupne 40, 35, 30 a 25 absolventov, váhy jednotlivých rokoch pre výpočet hodnotenia za nezamestnanosť absolventov sú postupne 40, 70, 90 a 100. Rovnako to platí aj pre výsledky maturít (počet maturantov), Testovania 5, Testovania 9 (počet testovaných žiakov) a pre mimoriadne výsledky (počet žiakov).

2. Vzhľadom na rozdielnu náročnosť rôznych úrovní maturity z cudzieho jazyka je dolná a horná hranica (štandardne 0 a 10) pred celkovým ohraničením stanovovaná zvlášť pre každú úroveň (bez ohľadu na to, o ktorý cudzí jazyk sa jedná). Takto vypočítané hodnoty sa však rovnako ako pri ostatných ukazovateľoch napokon ohraničia zdola hodnotou 0 a zhora hodnotou 10. Hranice pre rôzne úrovne maturity z cudzieho jazyka sú nasledovné:

Znamená to, napríklad, že škola s najlepším výsledkom žiakov z maturity z cudzieho jazyka úrovne B1 získa za tento ukazovateľ 7,5 bodu, a nie 10, ako získa škola s najlepším výsledkom v iných ukazovateľoch (napr. mimoriadne výsledky).


Hodnotenie jednotlivých oblastí

V prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa namiesto ukazovateľa "Slovenský jazyk" berú do úvahy dva ukazovatele "Slovenský jazyk a slovenská literatúra" a "Maďarský jazyk" s polovičnou váhou.

Testovanie 5

 • Slovenský jazyk50 % * počet testovaných žiakov
 • Matematika50 % * počet testovaných žiakov
kritériá pre priradenie hodnotenia: za posledné 4 roky spolu aspoň 80 žiakov testovaných z matematiky a slovenského jazyka* **

Testovanie 9

 • Slovenský jazyk50 % * počet testovaných žiakov
 • Matematika50 % * počet testovaných žiakov
kritériá pre priradenie hodnotenia: za posledné 4 roky spolu aspoň 80 žiakov testovaných z matematiky a slovenského jazyka*

Maturity

 • Slovenský jazyk12,5 % * počet testovaných žiakov
 • Matematika12,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B212,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk C112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B212,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk C112,5 % * počet testovaných žiakov
kritériá pre priradenie hodnotenia: za posledné 4 roky spolu aspoň 80 maturantov zo slovenského jazyka*

Pridaná hodnota

 • Pridaná hodnota zo slovenského jazyka100 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: za posledné 4 roky spolu aspoň 80 maturantov zo slovenského jazyka vstupujúcich do výpočtu pridanej hodnoty*

Nezamestnanosť absolventov

 • Nezamestnanosť absolventov0 %
 • Regionálne uplatnenie100 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 80 absolventov spolu za posledné 4 roky*

Prijímanie na VŠ

 • Podiel absolventov prijatých na VŠ50 %
 • Úspešnosť prijímania na VŠ50 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 40 absolventov alebo 20 absolventov prijatých na VŠ spolu za posledné 4 roky*

Inšpekcia

 • Riadenie školy14,3 %
 • Podmienky výchovy a vzdelávania14,3 %
 • Výchovno-vzdelávací proces14,3 %
 • 9. ročník Slovenský jazyk14,3 %
 • 4. ročník Prírodoveda14,3 %
 • 9. ročník Fyzika14,3 %
 • 9. ročník Prírodopis14,3 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: žiadne

Mimoriadne výsledky

 • Mimoriadne výsledky žiakov100 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 80 žiakov spolu za posledné 4 roky*

Finančné zdroje

 • Zdroje na žiaka80 %
 • Vlastné zdroje školy20 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 80 žiakov spolu za posledné 4 roky*


* Pokiaľ má škola za najnovšie 4 hodnotené roky spolu menej ako uvedený počet žiakov / absolventov, ale je ich aspoň 12, škola dostane za príslušnú oblasť hodnotenie s menšou výpovednosťou, ktoré je od plného hodnotenia výrazne odlíšené a nezobrazuje sa v rebríčkoch. V profile príslušnej školy na tento fakt aj upozorňujeme.

** Pokiaľ sú údaje dostupné len za jeden školský rok (resp. dva alebo tri školské roky), 80 žiakov sa zmenšuje na 20 žiakov (resp. 40 alebo 60). Pokiaľ má škola za najnovšie 4 hodnotené roky spolu menej ako uvedený počet žiakov / absolventov, ale je ich aspoň 12 (resp. 3, 6 alebo 9 v prípade dostupnosti údajov za 1, 2 alebo 3 školské roky), škola dostane za príslušnú oblasť hodnotenie s menšou výpovednosťou, ktoré je od plného hodnotenia výrazne odlíšené a nezobrazuje sa v rebríčkoch. V profile príslušnej školy na tento fakt aj upozorňujeme:

Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky vôbec nezobrazujú.


Celkové hodnotenie

V prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa namiesto ukazovateľa "Slovenský jazyk" berie v prípade Testovania 5 do úvahy ukazovateľ "Maďarský jazyk", resp. pri Testovaní 9 ho nahrádzajú dva ukazovatele s polovičnou váhou: "Slovenský jazyk a slovenská literatúra" a "Maďarský jazyk".

Základné školy

Testovanie 520 %
 • Matematika50 % * počet testovaných žiakov
 • Slovenský jazyk50 % * počet testovaných žiakov
Testovanie 960 %
 • Matematika50 % * počet testovaných žiakov
 • Slovenský jazyk50 % * počet testovaných žiakov
Mimoriadne výsledky20 %
 • Mimoriadne výsledky100 %

Stredné odborné školy

Maturity40 %
 • Matematika12,5 % * počet testovaných žiakov
 • Slovenský jazyk12,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B212,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk C112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B212,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk C112,5 % * počet testovaných žiakov
Mimoriadne výsledky10 %
 • Mimoriadne výsledky100 %
Nezamestnanosť absolventov50 %
 • Nezamestnanosť absolventov oproti okresnému priemeru100 %

Gymnáziá

Maturity60 %
 • Matematika12,5 % * počet testovaných žiakov
 • Slovenský jazyk12,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B212,5 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk C112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B112,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B212,5 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk C112,5 % * počet testovaných žiakov
Mimoriadne výsledky15 %
 • Mimoriadne výsledky100 %
Nezamestnanosť absolventov25 %
 • Nezamestnanosť absolventov oproti okresnému priemeru100 %

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie sa týka iba celkového hodnotenia školy a neplatí pre hodnotenie jednotlivých oblastí.

0,0 - 0,9 škola s veľmi zlými výsledkami žiakov
1,0 - 1,9 škola s veľmi zlými výsledkami žiakov
2,0 - 2,9 škola so zlými výsledkami žiakov
3,0 - 3,9 škola s podpriemernými výsledkami žiakov
4,0 - 4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov
5,0 - 5,9 škola s dobrými výsledkami žiakov
6,0 - 6,9 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
7,0 - 7,9 škola s výbornými výsledkami žiakov
8,0 - 8,9 škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
9,0 - 10 škola s excelentnými výsledkami žiakov

Vysvetlenie ukazovateľov

Maturity

1Slovenský jazyk

Výsledky stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

2Matematika

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Matematika. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

3Maďarský jazyk

Výsledky stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Maďarský jazyk. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

4Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Výsledky stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

5Anglický jazyk B1

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Anglický jazyk, úroveň B1. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

6Anglický jazyk B2

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Anglický jazyk, úroveň B2. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

7Anglický jazyk C1

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Anglický jazyk, úroveň C1. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy (denná forma štúdia), ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

8Nemecký jazyk B1

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Nemecký jazyk, úroveň B1. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

9Nemecký jazyk B2

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Nemecký jazyk, úroveň B2. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údaje zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

10Nemecký jazyk C1

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Nemecký jazyk, úroveň C1. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy (denná forma štúdia), ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Testovanie 5

11Slovenský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Testovaní 5 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

12Matematika

Výsledky základných škôl v Testovaní 5 z predmetu Matematika. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

13Maďarský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Testovaní 5 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

14Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v testovaní z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Testovanie 9

15Slovenský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Testovaní 9 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

16Matematika

Výsledky základných škôl v Testovaní 9 z predmetu Matematika. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

17Maďarský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Testovaní 9 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

18Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Testovaní 9 z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Pridaná hodnota

19Pridaná hodnota zo slovenského jazyka

Výsledky stredných škôl v oblasti pridanej hodnoty za predmet slovenský jazyk. Výsledok školy vypovedá o tom, ako sa za 4 roky v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu, pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou.
interval: nie je pevne určený; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: -
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Nezamestnanosť absolventov

20Nezamestnanosť absolventov

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Stav evidencie na úradoch práce sa sleduje k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium.
interval: 0 % až 100 %; nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, www.upsvar.sk

21Regionálne uplatnenie

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie v pomere k miere evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa nachádza príslušná škola. Stav evidencie na úradoch práce aj miera nezamestnanosti v okrese sa sledujú k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: -
zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, www.upsvar.sk

Prijímanie na VŠ v SR

22Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí boli pre nasledujúci akademický rok prijatí na aspoň jednu vysokú školu v SR, na všetkých absolventoch školy. Poznámka: u škôl, na ktorých žiaci nemusia štúdium ukončiť maturitnou skúškou, je typicky tento podiel nižší, keďže podmienkou prijatia na vysokú školu je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky.
interval: Interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

23Úspešnosť prijímania na VŠ v SR

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí boli pre nasledujúci akademický rok prijatí na aspoň jednu vysokú školu v SR, z tých absolventov, ktorí sa na aspoň jednu školu hlásili.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

Inšpekcia

24Riadenie školy

Výsledky školy predstavujú hodnotenie stavu a úrovne pedagogického riadenia Štátnou školskou inšpekciou. Oblasť hodnotenia zahŕňa kritériá hodnotenia - školský vzdelávací program, pedagogické riadenie, vnútorný systém kontroly a hodnotenia, klíma a kultúra školy a služby školy. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2006/07 a končí príslušným vybraným školským rokom. Výsledky inšpekcií vykonaných do školského roku 2007/08 sme preškálovali tak, aby boli dosiahnuteľné na intervale 0 % až 100 %.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

25Podmienky výchovy a vzdelávania

Výsledky školy predstavujú hodnotenie stavu a úrovne podmienok výchovy a vzdelávania Štátnou školskou inšpekciou. Oblasť hodnotenia zahŕňa kritériá hodnotenia - personálne podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky, využitie materiálno-technických podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2006/07 a končí príslušným vybraným školským rokom. Výsledky inšpekcií vykonaných do školského roku 2007/08 sme preškálovali tak, aby boli dosiahnuteľné na intervale 0 % až 100 %.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

26Výchovno-vzdelávací proces

Výsledky školy predstavujú hodnotenie priebehu výchovy a vzdelávania. Oblasť hodnotenia zahŕňa kritériá hodnotenia - vyučovanie učiteľom a učenie sa žiakov. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2006/07 a končí príslušným vybraným školským rokom. Výsledky inšpekcií vykonaných do školského roku 2007/08 sme preškálovali tak, aby boli dosiahnuteľné na intervale 0 % až 100 %.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

279. ročník Slovenský jazyk

Výsledky žiakov 9. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Slovenský jazyk a literatúra (u škôl s iným vyučovacím jazykom ako slovenským z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra). Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

284. ročník Prírodoveda

Výsledky žiakov 4. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Prírodoveda. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

299. ročník Fyzika

Výsledky žiakov 9. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Fyzika. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

309. ročník Prírodopis

Výsledky žiakov 9. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Prírodopis. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

Mimoriadne výsledky

31Mimoriadne výsledky žiakov

Objem finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch podľa zoznamu ministerstva školstva. Sumy sú uvádzané v prepočte na jedného žiaka školy a vzťahujú sa na kalendárny rok, ktorý sa začína počas školského roku, ku ktorému sú uvedené údaje priradené. Poznámka: pri výpočte sa berie do úvahy celkový počet žiakov školy (vrátane žiakov v špeciálnych triedach, ak ich škola má). Zoznam zohľadňovaných súťaží môžno nájsť na https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: €
zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, www.minedu.sk

Pedagogický zbor

32Počet učiteľov na 100 žiakov

Počet učiteľov v prepočte na 100 žiakov školy. Pre účel tohto ukazovateľa sa počtom učiteľov myslí súčet počtov interných učiteľov, externých učiteľov a majstrov odborného výcviku. Počty učiteľov a žiakov sú sledované k 15. septembru príslušného školského roku. Poznámka: počet učiteľov sa vzťahuje na výučbu okrem výučby v špeciálnych triedach (ak škola také triedy má), a preto aj počet žiakov školy vstupujúci do výpočtu zahŕňa iba tých žiakov školy, ktorí nepatria do špeciálnych tried.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

33Využívanie IKT / DT

Podiel učiteľov školy využívajúcich informačné a komunikačné technológie (IKT) resp. digitálne technológie (DT) pravidelne pri vyučovaní.
Poznámka: Po školský rok 2016/17 (vrátane) sa indikátor týkal využívania IKT. Od školského roku 2017/18 došlo na strane CVTI k metodickej zmene - indikátor sa odvtedy netýka iba využívania IKT, ale digitálnych technológií všeobecne. S tým súvisí aj nárast zaznamenaného podielu učiteľov oproti obdobiu pred metodickou zmenou.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: %
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

34Podiel kvalifikovaných pedagógov

Podiel kvalifikovaných pedagógov školy na základe Výkazu o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov za jednotlivé základné a stredné školy na Slovensku. Údaje sú sledované k 30. novembru príslušného školského roku.
interval: 0 % až 100 %; 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: %
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

Finančné zdroje

35Zdroje na žiaka

Objem finančných zdrojov, ktoré majú školy k dispozícii na svoju prevádzku na obdobie jedného roka. Sumy sú uvádzané v prepočte na jedného žiaka školy a vzťahujú na kalendárny rok, ktorý sa začína počas školského roku, ku ktorému sú uvedené údaje priradené. Poznámka: pri výpočte sa berie do úvahy celkový počet žiakov školy (vrátane žiakov v špeciálnych triedach, ak ich škola má). Poznámka: podľa našich informácii, tieto zdroje nemusia zahŕňať zdroje z "európskych projektov".
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); nižšia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: €
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

36Vlastné zdroje školy

Objem finančných zdrojov, ktoré majú školy k dispozícii na svoju prevádzku na obdobie jedného roka, ktoré nepochádzajú zo štátneho rozpočtu, v pomere k finančným zdrojom zo štátneho rozpočtu. Sumy sa vzťahujú na kalendárny rok, ktorý sa začína počas školského roku, ku ktorému sú uvedené údaje priradené.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); vyššia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: -
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

Ostatné ukazovatele

37Počet žiakov

Počet denných a externých žiakov školy spolu
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

38Počet externých žiakov

Počet externých žiakov
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

39Podiel externých žiakov

Počet externých žiakov na počte všetkých žiakov
interval: 0 % až 100 %
jednotka: %
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

40Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia

Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

41Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia

Podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na počte všetkých žiakov
interval: 0 % až 100 %
jednotka: %
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

42Počet pedagógov

Počet pedagógov
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, www.cvtisr.sk

Údaje na stiahnutie

Pri otváraní súboru (napr. v Exceli) je pre korektné zobrazovanie diakritiky potrebné nastaviť znakovú sadu "Windows (ANSI)" alebo "Windows 1250".

Zoznam škôl so základnými údajmi

Celkové polročné hodnotenie