Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, január 2023

Dobrý deň!

Chcel by som Vás v mene INEKO poprosiť o pomoc. Viem, že málokto prežíva súčasné ťažké obdobie s ľahkosťou. Napriek tomu by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu, a tentoraz o podporu finančnú. Samozrejme tým, že sledujete naše výstupy a šírite informácie z nich ďalej, je to pre nás taktiež forma podpory a najmä napĺňanie posolstva INEKO poskytovať verejnosti relevantné informácie o verejných službách. Keďže však momentálne neprispieva na tento projekt žiadna verejná inštitúcia ani súkromná firma či nadácia, Vaša finančná podpora nám umožní aktualizovať rebríčky škôl aj o rok. Ďakujeme Vám veľmi pekne: https://ineko.darujme.sk/76/.

Dušan Zachar
riaditeľ INEKO


Po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou sa opäť realizovali celoplošné merania. Sme radi, že sa ministerstvo školstva po dvojročnej "pauze" vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoplošné merania sú totiž dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách a otvára cestu aj pre prípadné budúce meranie pridanej hodnoty na druhom stupni základných škôl.

Na portál skoly.ineko.sk sme doplnili aktuálne údaje aj za viacero ďalších sledovaných ukazovateľov a na ich základe prinášame aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov.

Okrem celoplošných meraní sme doplnili údaje za nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov, využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní, aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov, podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách v SR a tiež údaje o financovaní škôl.

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme mohli zostaviť hodnotenie škôl za šk. rok 2021/22. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré mali dostatočnú vzorku žiakov (aj školy s malou vzorkou sa však po zakliknutí tejto preferencie dajú zobraziť v rebríčku). Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z januára 2022 podľa metodiky INEKO

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok, vďaka čomu sme mohli zostaviť hodnotenie škôl za šk. rok 2021/22. Na portál sme pridali údaje v rámci týchto oblastí (ukazovateľov):

  • Testovanie 5 (šk. rok 2021/22),
  • Testovanie 9 (šk. rok 2021/22),
  • písomná časť maturít (šk. rok 2021/22),
  • nezamestnanosť absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2021 – ich stav (ne)zamestnanosti k 30.9.2022,
  • mimoriadne výsledky žiakov (za šk. rok 2021/22),
  • využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní (za šk. roky 2020/21 a 2021/22),
  • počty žiakov a učiteľov vrátane počtu žiakov zo SZP a externých žiakov (k 15.9.2021),
  • podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách v SR (za roky (2020 a 2021),
  • financovanie škôl (za roky 2020 a 2021).

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z januára 2022 podľa metodiky INEKO

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk. komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam