Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, február 2024

Dobrý deň!

Už dlhé roky Vám prinášame informácie o výsledkoch žiakov jednotlivých škôl a ďalšie údaje o školách na portáli https://skoly.ineko.sk/ a šírime ich aj v médiách. Tentoraz sme zostavili rebríčky podľa výsledkov žiakov so zahrnutím nových údajov z predošlého školského roka a aktualizovali sme mnohými dátami aj náš školský portál.

Mám na Vás veľkú prosbu. Venovať sa verejným politikám, dátam, komunikovať ich verejnosti a zapájať sa do verejnej diskusie niečo stojí, a keďže momentálne neprispieva na tento školský projekt žiadna verejná inštitúcia ani súkromná firma či nadácia, je preto Vaša prípadná finančná podpora pre nás mimoriadne dôležitá a umožní nám aktualizovať rebríčky škôl aj o rok. V minulom roku navštívilo náš školský portál skoly.ineko.sk takmer 200-tisíc užívateľov. Bez Vašej finančnej podpory to však už ďalej neutiahneme. Portál chceme zmodernizovať a priniesť Vám aj nové údaje. Chceme byť Vašimi advokátmi za zverejňovanie dát o školách. Preto potrebujeme aj Vašu pomoc a podporu!

Darovacia stránka INEKO: https://ineko.darujme.sk/podporte-ineko/

Priamy bankový prevod na náš účet IBAN: SK21 1100 0000 0026 2355 5343

Poukázanie 2 % z daní:
Názov: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO: 31800939
Právna forma: občianske združenie

Ďakujeme Vám veľmi pekne!

Dušan Zachar
riaditeľ INEKO


Druhýkrát v rade sa po pandemickej pauze realizovali celoplošné merania Testovanie 9 a maturity, avšak nie Testovanie 5, ktoré je prerušené a nebude realizované ani v aktuálne prebiehajúcom školskom roku. Toto rozhodnutie považujeme za veľkú chybu. Rodičia, ale aj štát tak prichádzajú o časť drahocenných informácií. Celoplošné štandardizované merania sú pritom dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný možný rast kvality vzdelávania.

Aj preto opätovne apelujeme na ministra školstva Tomáša Druckera a súčasné vedenie ministerstva, aby čo najskôr obnovili celonárodné merania, či už pôjde o porovnávanie výkonu žiakov cez rozlišovacie (normatívne) testy, tak ako to bolo doposiaľ, alebo aj o posudzovanie miery zvládnutia jednotlivých spôsobilostí cez tzv. kriteriálne testy, a to na začiatku a konci každého vzdelávacieho cyklu, aby sme tak dokázali merať aj tzv. pridanú hodnotu škôl. Kľúčové taktiež bude, aby k výsledkom týchto meraní mala prístup aj široká verejnosť, a aby neboli vyhradené len pre insider-ov v rezorte.

Na portál skoly.ineko.sk sme okrem dvoch celoplošných meraní (Testovanie 9 a maturity) doplnili aktuálne údaje aj za viacero ďalších sledovaných ukazovateľov. Ide o údaje za nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov, výsledky inšpekcie na školách, využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní, aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov, podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách v SR a tiež údaje o financovaní škôl.

Na ich základe prinášame aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Presnejšie, vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme mohli zostaviť kompletné hodnotenie škôl za šk. rok 2022/23. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré mali dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z januára 2023 podľa metodiky INEKO

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok, vďaka čomu sme mohli zostaviť hodnotenie škôl za šk. rok 2022/23. Na portál sme pridali údaje v rámci týchto oblastí (ukazovateľov):

  • Testovanie 9 (šk. rok 2022/23),
  • písomná časť maturít (šk. rok 2022/23),
  • nezamestnanosť absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2022 – ich stav (ne)zamestnanosti k 30.9.2023,
  • mimoriadne výsledky žiakov (za šk. rok 2022/23),
  • výsledky Štátnej školskej inšpekcie na školách (za šk. rok 2022/23),
  • využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní (za šk. rok 2022/23),
  • počty žiakov a učiteľov vrátane počtu žiakov zo SZP a externých žiakov (k 15.9.2022),
  • podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách v SR (za rok 2022),
  • financovanie škôl (za rok 2022).

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov, o atmosfére a šírených hodnotách v škole a pod. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam


2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z januára 2023 podľa metodiky INEKO

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk. komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam